Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)

În Monitorul Oficial nr. 755 din 18 august 2023 a fost publicat Ordinul nr. 3.151/2023 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)”, schemă care are ca obiectiv susținerea întreprinderilor mici și mijlocii pentru a aborda provocările digitale și pentru a îmbunătăți procesele de afaceri/producție, produsele/serviciile care utilizează tehnologii digitale. Potrivit actului normativ, „o astfel de susținere le-ar permite IMM-urilor să contribuie la dezvoltarea economiei, prin utilizarea eficientă a resurselor”. Ajutorul acordat în temeiul acestei scheme este sub formă de grant, în vederea accesării de servicii de consultanță în domeniul inovării și/sau servicii de sprijinire a inovării.

Ajutorul de stat se acordă unei IMM dacă sunt îndeplinite, cumulativ, toate condițiile și criteriile prevăzute în schemă, în limita bugetului disponibil, respectiv: ▪ are sediul sau o sucursală în România la momentul plății ajutorului; ▪ la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie; ▪ nu se încadrează în categoria de întreprindere în dificultate; ▪ nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget): a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de ANAF; b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale; ▪ nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; ▪ nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; ▪ reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene; ▪ reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica; ▪ reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; ▪ reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) și/sau a subadministratorilor de ajutor de stat prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la procesul de selecție a beneficiarilor de servicii EDIH; ▪ ajutorul acordat are efect stimulativ. Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau activitatea respectivă. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații: a) denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia; b) descrierea procesului de transformare digitală a afacerii și a serviciilor vizate, precum și data începerii și a încheierii furnizării respectivelor servicii; c) locul de desfășurare; d) lista costurilor serviciilor; e) tipul de ajutor (grant) și valoarea ajutorului de stat (egală cu valoarea serviciilor acordate de către EDIH).

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment